فایل های دسته بندی فیزیک صفحه 3

طرح درس و روش تدریس علوم هفتم، فصل2: اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

طرح درس و روش تدریس علوم هفتم درس اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن در قالب ورد و شامل 12 صفحه. در این درس دانش آموزان با برخی موفقیت ها و نوآوری های متخصصان ایرانی و اهمیت تجربه، تفکر، مهارت های علمی و به کارگیری روش علمی در تولید آنها و همچنین ش...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس علوم دوم، درس4 : زندگی ما و گردش زمین(2)

طرح درس و روش تدریس علوم دوم درس زندگی ما و گردش زمین(2) در قالب ورد و شامل 8 صفحه. از آنجا که نور و گرمای زمین از خورشید تأمین می‌شود اختلاف زاویه تابش خورشید به زمین باعث می‌شود که زمین یکنواخت گرم نشود زیرا در زمستان نور خورشید به طور مایل و در...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزش علوم دوم دبستان، درس6: پیام رمز را پیدا کن(2)

پاورپوینت آموزش علوم دوم دبستان درس پیام رمز را پیدا کن(2) در قالب پاورپوینت و شامل 27 اسلاید. در این درس دانش آموزان در قالب انجام بازی با برخی ویژگی‌های نور، برای انتقال و دریافت پیام، آشنا می‌شوند. دانش آموزان می‌آموزند ویژگی‌های نور در انتق...

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار آزمایش شارژ و دشارژ خازن

توضیحات کلی:فایل به صورت ورد در 6صفحه و قابل ویرایش ارائه میشود. فایل دموی این گزارش کار را که به صورت کامل و غیرقابل ویرایش است، از قسمت پیش نمایش دانلود کرده و درصورت رضایت،فایل ورد قابل ویرایش(برای تکمیل قسمت مشخصات و تغییرات مورد نیاز دیگر) را د...

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار آزمایش بدست آوردن مقاومت مجهول

این فایل، گزارش کار کامل آزمایش بدست آوردن مقاومت مجهول "به روش پل وتستون" است

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس علوم دوم، درس5 : پیام رمز را پیدا کن(1)

طرح درس و روش تدریس علوم دوم درس پیام رمز را پیدا کن(1) در قالب ورد و شامل 7 صفحه. در این درس دانش آموزان مفاهیمی را که بیشتر مربوط به صدا است طی انجام بازی‌ها می‌آموزند. بچه‌ها در این بازی‌ها پیامی را به صورت رمز با استفاده از ویژگی‌های صوت به گر...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس علوم هفتم، فصل6: سفر آب روی زمین

طرح درس و روش تدریس علوم هفتم درس سفر آب روی زمین در قالب ورد و شامل 13 صفجه. برای درک بهتر مطالب توسط دانش آموزان این درس به صورت زمینه محور (سفر آب روی زمین) طراحی شده است. مفاهیم این درس از طریق فعالیت‌های زمینه محور و انجام آزمایش‌ها با شرک...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس علوم هفتم، فصل4: مواد پیرامون ما

طرح درس و روش تدریس علوم هفتم درس مواد پیرامون ما در قالب ورد و شامل 13 صفحه. در این درس اهمیت طبیعت به عنوان تنها منبع مواد مورد استفاده، در زندگی ما مورد توجه قرار گرفته است. کاربرد مواد، ویژگی‌ها و دسته بندی آنها از مفاهیم دیگری است که دانش آمو...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس علوم هفتم، فصل9: منابع انرژی

طرح درس و روش تدریس علوم هفتم درس منابع انرژی در قالب ورد و شامل 15 صفحه. در این فصل، دانش آموزان با منابع انرژی از دو منظر تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر آشنا می‌شوند. منابع تجدیدناپذیر، که هم اینک نزدیک به 90 درصد از مصرف انرژی جهان را در بر می‌گیرند، ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس علوم هفتم، فصل14: گردش مواد

طرح درس و روش تدریس علوم هفتم درس گردش مواد در قالب ورد و شامل 13 صفحه. در این فصل دانش آموزان با دستگاه گردش مواد به عنوان رابط بین دستگاه‌های مختلف بدن آشنا می‌شوند. همچنین در مورد سه بخش مهم این دستگاه یعنی قلب، رگ‌ها و خون مطالبی ارائه می‌ش...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس علوم هفتم، فصل13: سفر غذا

طرح درس و روش تدریس علوم هفتم درس سفر غذا در قالب ورد و شامل 13 صفحه. در این فصل دانش آموزان با مفهوم گوارش و ضرورت وجود آن در بدن جانوران پیچیده تر، آشنا می‌شوند. همچنین آنها با بخش‌های متفاوت دستگاه گوارش انسان و کار هر بخش آشنا و نسبت به حفظ سل...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس علوم دوم، درس6 : پیام رمز را پیدا کن(2)

طرح درس و روش تدریس علوم دوم درس پیام رمز را پیدا کن(2) در قالب ورد و شامل 8 صفحه. در این درس دانش آموزان در قالب انجام بازی با برخی ویژگی‌های نور، برای انتقال و دریافت پیام، آشنا می‌شوند. دانش آموزان می‌آموزند ویژگی‌های نور در انتقال پیام در زندگ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 317